referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Pondelok, 21. augusta 2017
Finančný plán podnikateľskej jednotky
Dátum pridania:19.07.2007Oznámkuj:12345
Autor referátu:aurora11
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:4 011
Referát vhodný pre:Vysoká školaPočet A4:11.3
Priemerná známka:2.95Rýchle čítanie:18m 50s
Pomalé čítanie:28m 15s
 
Plán tržieb na základe prognózy predaja

Tržby sú základným zdrojom prevádzkovania a rozvoja podnikateľskej činnosti. Ich prognóza vychádza z marketingového plánu resp. prognózy predaja. Na prognózovanie predaja sa používajú kvantitatívne a kvalitatívne metódy. Medzi kvantitatívne patria matematicko-štatistické metódy, medzi kvalitatívne napríklad názory expertov.

Plánovanie finančných výkazov podniku

Základom finančného plánu sú finančné výkazy. Finančné výkazy sú výsledkom účtovnej závierky a tvoria ucelený tribilančný systém. Sú základnými informačnými zdrojmi pre finančné riadenie. Obsahujú súhrnné informácie o priebehu a úspešnosti hospodárskej činnosti a jej dopade na finančnú situáciu podniku. Navzájom spolu súvisia a zmeny v ktoromkoľvek z nich spätne ovplyvnia konkrétne údaje v ostatných výkazoch. Systém tvoria nasledovné tri výkazy:

•súvaha
•výsledovka
•výkaz Cash-flow

Tieto tri výkazy predstavujú finančnú základňu podniku.

Výkaz ziskov a strát (výsledovka)

Plán výsledovky porovnáva plánovaný objem tržieb a ostatných výnosov s plánovanými nákladmi vynaloženými na dosiahnutie výnosov. Výsledkom tak je predpokladaný hospodársky výsledok podniku.
Výkaz ziskov a strát je konštruovaný na základe vecnej podstaty nákladov a výnosov. Položky výkazu ziskov a strát sa uvádzajú v nasledovnom poradí:

1. Prevádzkový hospodársky výsledok - všetky výnosy a náklady z bežnej prevádzky podniku
2. Hospodársky výsledok z finančných činností - výnosy a náklady z finančných a investičných činností, vrátane úrokov z úverov
3. Daň z príjmov z bežnej činnosti - daň z príjmov z prevádzkových a finančných činností
4. Mimoriadny hospodársky výsledok - výnosy a náklady z mimoriadnej činnosti a dane súvisiace s touto činnosťou. Mimoriadne činnosti sú jednorazové udalosti nesúvisiace s bežnou činnosťou podniku, ako je napr. znehodnotenie budovy z dôvodu požiaru alebo povodne a pod.

Okrem delenia nákladov a výnosov na základe jednotlivých podnikových činností sa môže výsledovka členiť aj podľa jednotlivých funkcií podniku (výroba, správa, odbyt a pod.). Tento spôsob je bežný pre zahraničné podniky a uvedená konštrukcia výkazu ziskov a strát výrazne zvyšuje vypovedaciu schopnosť podnikateľského plánu aj pre zahraničných investorov.

Prehľad peňažných tokov

Výkaz ziskov a strát (výsledovka) a bilancia aktív a pasív (súvaha) poskytujú majiteľom, manažérom a externým užívateľom podrobné informácie o finančnom hospodárení a situácii podniku. Neukazujú však priamo, koľko hotovosti podnik produkuje, aby mohol splniť záväzky voči veriteľom, dodávateľom, akcionárom a i., ktorí od podniku očakávajú hotovostné platby. Túto informáciu poskytuje výkaz o peňažných tokoch (cash flow).

Plánovanie prehľadu peňažných tokov je užitočné pre rôzne strany, vrátane veriteľov, ktorým môže tento výkaz pomôcť pri rozhodovaní, či podniku poskytnúť úver alebo nie.

Základ pre tvorbu prehľadu peňažných tokov tvoria ciele stanovené v oblasti zisku a prebytkov peňažných prostriedkov. V nadväznosti na ich formulácie a zároveň minulý a súčasný vývoj peňažných tokov sa dotvára a zosúlaďuje potreba peňažných tokov s ich tvorbou.

Súvaha

Dôsledky investičných a finančných rozhodnutí sa premietnu v plánovanej súvahe. Zatiaľ čo výkaz ziskov a strát a prehľad peňažných tokov zaznamenávajú finančnú aktivitu podniku počas určitého časového obdobia, súvaha (bilancia aktív a pasív) poskytuje obraz finančnej situácie podniku v určitom časovom bode. Konkrétne nám poskytuje informácie o tom, čo podnik vlastní a aké nároky majú voči nemu rôzne strany - vlastníci a veritelia, čiže poskytuje informácie o majetku podniku a zdrojoch jeho financovania.

Súvaha sa rozdeľuje na dve rozsiahle kategórie:

1. Aktíva - Peňažná hodnota všetkého majetku, ktorý podnik vlastní.
2. Pasíva - hodnota zdrojov, z ktorých je podnik financovaný

Súčasťou finančného plánu by mali byť historické účtovné výkazy (výkazy minimálne za obdobie dvoch predchádzajúcich rokov podnikania, pokiaľ už bol podnik počas tohto obdobia v prevádzke) a plánované finančné výkazy (ročné prognózy všetkých troch účtovných výkazov pre obdobie trvania úverového vzťahu). Aj v prípade, že podnikateľský plán sa nevypracúva z dôvodu získania finančných zdrojov, by prognózy mali byť vypracované aspoň na štyri roky.

Historické účtovné výkazy: všetky tri druhy účtovných výkazov (výkaz ziskov a strát, súvahu a prehľad peňažných tokov) minimálne za obdobie dvoch predchádzajúcich rokov podnikania, pokiaľ už bol podnik počas tohto obdobia v prevádzke.

Plánované finančné výkazy: ročné prognózy všetkých troch účtovných výkazov pre obdobie trvania úverového vzťahu (zvyčajne aspoň štyri roky). Aj v prípade, že vypracovávate podnikateľský plán len pre svoju vlastnú potrebu a nie z dôvodu snahy získať úver, prognózy by mali byt vypracované aspoň na štyri roky.
 
späťspäť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalejďalej
 
Zdroje: Elena Fetisovová, Karol Vlachynský, Vladimír Sirotka: Financie malých a stredných podnikov , Nora Štangová: Finančné riadenie firmy, Acta Montanistica Slovaca Ročník 11 (2006), číslo 1, 96-101
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.