referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Streda, 16. augusta 2017
Základy finančného hospodárstva podniku
Dátum pridania:14.02.2007Oznámkuj:12345
Autor referátu:luciaM
 
Jazyk:SlovenčinaPočet slov:1 843
Referát vhodný pre:Vysoká školaPočet A4:5.7
Priemerná známka:2.96Rýchle čítanie:9m 30s
Pomalé čítanie:14m 15s
 
V práci Základy finančného hospodárstva podniku som sa snažila podrobnejšie analyzovať a rozpracovať jednotlivé časti a úlohy, ktoré charakterizujú podstatu a úlohy finančného hospodárstva ale aj tém, ktoré s danou témou bezprostredne súvisia.

Finančné hospodárstvo podniku
Finančné hospodárstvo podniku je jednou zo základných podnikových činností a ako také svojou podstatou ovplyvňuje všetky ostatné podnikové činnosti.
Podniková činnosť pozostáva z troch častí: zásobovanie, výroba a predaj výkonov. Tento proces sa môže uskutočňovať len vtedy, ak sú k dispozícii finančné prostriedky v určitom množstve, štruktúre a čase.

Podstata a úlohy finančného hospodárstva
V našej ekonomike sa začínajú postupne uplatňovať trhové princípy, čo spôsobuje že sa mení chápanie a úloha podnikového financovania. Finančná stránka transformačného procesu je spojená s obehom peňazí, pri ktorých podnik vstupuje do peňažných vzťahov s viacerými subjektmi. Jeho úlohou je riešiť otázky zabezpečenie dostatočného objemu finančných zdrojov vo vhodnej štruktúre, investovanie voľných peňažných prostriedkov tak , aby majetok podniku a akcionárov rástol a udržala sa finančná rovnováha. K udržaniu finančnej rovnováhy slúži finančné plánovanie, ktorého súčasťou je plánovanie aktív a pasív, nákladov, zisku a plánovanie peňažných príjmov a výdavkov.

Majetková a kapitálová štruktúra podniku
Finančného hospodárstvo podniku sa stará o pohyb peňazí, majetku a kapitálu podniku.

Finančná politika podniku
Finančnú politiku podniku určuje spôsob aplikácie princípov finančného riadenia v konkrétnom podniku a pre dané časové obdobie. Závisí od schopnosti vedenia podniku podať jej obsah tak, aby čo najlepšie zabezpečovala ekonomické záujmy podniku.

Faktory ovplyvňujúce finančnú politiku podnikov
Finančnú politiku daného podniku ovplyvňuje množstvo spoločne pôsobiacich a vzájomne sa ovplyvňujúcich faktorov.

Závisia od:
• pôsobenia stavu a vývoja svetových trhov
• vnútro štátne ekonomické prostredie
• typ podniku

Pôsobenie svetových trhov
Dôsledkom stále sa rozširujúcej globalizácie je rýchly rozvoj medzinárodného obchodu. Svetové finančné trhy pôsobia v štyroch smeroch:
• vytvárajú možnosti a podmienky získavania zahraničných úverov
• umožňujú podnikom, aby svoje voľné zdroje umiestňovali v zahraničí formou poskytovania úverov
• sprostredkovávajú prísun dlhodobých finančných zdrojov do podnikovej sféry formou priamych zahraničných investícií a tzv. kúpou akcií podnikov zahraničnými investormi
• otvárajú možnosť investovať v zahraničí

Vnútroštátne ekonomické prostredie
Z hľadiska podnikov sa člení na:
• vnútroštátne makroekonomické prostredie
• mikroekonomické prostredie podniku

Makroekonomické prostredie nemôžu jednotlivé podniky ovplyvňovať, ale musia sa mu prispôsobovať. Ovplyvňujú ho dva rozhodujúce faktory:
• vývoj hospodárstva a jeho konjunktúry
• ekonomická politika v štáte

Mikroekonomické prostredie tvoria subjekty, organizácie a orgány, s ktorými je podnik v bezprostrednom styku. Ide teda o dodávateľov, odberateľov, konkurentov, ale aj rôzne poradenské firmy , podnikateľské zväzy, odborové organizácie a pod. Hlavná výhoda vyplýva z obojstrannej komunikácie medzi podnikom a uvedenými subjektami. Ide teda o to, že podnik v jeho finančnej politike tieto subjekty nielen ovplyvňujú, ale môžu na ne aj aktívne vplývať.

Typ podniku
Z hľadiska finančnej politiky sú dôležité nasledovné znaky:
• odvetvie a odbor činnosti - Odvetvie a odbor podnikovej činnosti významne vplýva na potrebný objem a štruktúru podnikového majetku, na finančnú štruktúru podniku a na rýchlosť obratu jeho kapitálu.
• veľkosť podniku a jeho postavenie na trhu - Veľkosť podniku a jeho postavenie na trhu sú dôležité nielen pre celkovú potrebu kapitálu, ale aj pre možnosti a formy jeho získavania.
• právnu formu podniku - Právna forma podniku pôsobí na organizáciu podnikateľskej činnosti a na finančné procesy v podniku.
• fázu životného cyklu podniku - Fáza životného cyklu podniku ovplyvňuje predovšetkým potrebu kapitálu, tvorbu hospodárskeho výsledku a jeho rozdeľovanie. Pri založení je potrebný vysoký kapitál a podnik dosahuje pomerne nízke zisky. Fáza zrelosti sa vyznačuje postupným znižovaním dodatočného kapitálu, vyššou tvorbou zisku kulmináciou možnosti vlastníkov odčerpávať zisky z podniku.

Obsah finančnej politiky podniku
Finančná politika vychádza zo strategických a z taktických cieľov podniku a svojimi nástrojmi a postupmi prispieva k ich realizácii.
Zaoberá sa:
• financovanie podniku
• ciele, princípy a hlavné oblasti finančného riadenie
• finančné okolie podniku

Financovanie podniku
Podnikové financie sú sústavou peňažných vzťahov, do ktorých podnik vstupuje pri získavaním finančných zdrojov, pri ich umiestňovaní a viazaní v jednotlivých zložkách majetku, pri produktívnom využívaní majetku a samozrejme pri rozdeľovaní dosiahnutých výsledkov.

Podľa charakteru členíme peňažné vzťahy na:
- rozpočtové, jednostranný presun majetku v peňažnej forme (platenie dane, získanie dotácie)
- úverové, presun majetku v peňažnej forme (pri poskytnutí dodávateľského a obchodného úveru aj v tovarovej forme)
- poisťovacie, presun peňažného majetku do spoločného poistného fondu, pričom spätný pohyb je podmienený vznikom poistnej príhody a býva neekvivalentný (to znamená, že závisí od výšky škody, ktorá mu pri poistnej príhode vznikla)
- realizačné, vzťah vznikajúci pri kúpe a predaji tovaru či služby, nedochádza k presunu majetku, len k premene jeho formy

Podľa subjektu členíme peňažné vzťahy na:
- vzťahy v rámci samého podniku, určujúce zmenu majetkovej formy
- vzťahy medzi podnikom a inými ekonomickými subjektami (zamestnanci, vlastníci, obchodní partneri, štátny rozpočet a pod.)

Podľa oblasti podnikovej činnosti:
- financovanie podniku
- investovanie
- cash flow, produktívne využívanie podnikového majetku, čiže vzťahy spojené s výnosmi, nákladmi, tvorbou zisku pohybmi prúdov hotovostí
- rozdeľovanie dosiahnutých výsledkov hospodárenia

Ciele, princípy a hlavné oblasti finančného riadenie
Obsahom finančného riadenie podniku je zabezpečovanie pohybu kapitálu, peňazí, pohľadávok a záväzkov. Finančné riadenie je organickým spojením dvoch procesov- finančného rozhodovania a organizovania finančných procesov. Finančné rozhodovanie má za cieľ formulovať finančné ciele podniku a nachádzať spôsoby ich čo najlepšieho plnenia.

Ide o štyri fázy procesov:
• rozpoznanie a formulovanie potrebnej zmeny
• vyhľadávanie možných riešení
• vyhodnotenie jednotlivých alternatív z hľadiska výnosnosti a rizikovosti riešení
• prijatie rozhodnutia, zvolenie jednej z alternatív

Organizovanie finančných procesov zabezpečuje realizáciu prijateľných riešení. Ak chceme aby boli naše rozhodnutia efektívne musíme ich vedieť aplikovať v praxi.

Základné princípy finančného riadenia
• princíp peňažných trhov
• princíp súčasnej hodnoty
• rešpektovanie faktoru času
• zohľadňovanie rizika
• optimalizácia kapitálovej štruktúry
• stupeň efektívnosti kapitálových trhov
• plánovanie a analýza finančných údajov

Finančné okolie podniku
• úroveň ekonomickej aktivity
• finančná politika štátu
• konkurenčné prostredie
• logické opatrenie a regulácia
• trh práce
• zahraničný obchod a vývoj kurzov
• finančný trh

Finančné ciele podniku
Základný finančný cieľ podnikateľskej činnosti formuluje ako maximalizácia trhovej hodnoty podniku pre vlastníkov rešpektujúca obmedzenia dané záujmami ďalších účastníkov podnikania.

Hlavné finančné ciele podniku
Maximalizácia hodnoty a zisku zohľadňuje:
• očakávanú výnosnosť
• rizikovosť
• sociálne aspekty
• riadenie nákladov

Čiastkové finančné ciele podniku
• rentabilita (výnosnosť)
• likvidita (splácanie resp. finančná úhrada záväzkov)
• solventnosť (dostatočné množstvo finančných zdrojov)
• stabilita

Rentabilita
Podnik je ziskový, ak sú jeho výnosy väčšie ako náklady. Na vyjadrenie rozdielu medzi výnosmi a nákladmi používame hospodársky výsledok. Ak výnosy prevyšujú náklady ide i zisk, naopak ide o stratu. Samotný zisk síce ukazuje čiastočnú úspešnosť podniku, ale pre objektívne posúdenie sa dopĺňa ukazovateľom rentability, vyjadrujúcim pomer medzi ziskom a ukazovateľom charakterizujúcim rozsah podnikovej činnosti.
Pre podnikateľa je najdôležitejšia rentabilita vlastného kapitálu, ktorú vypočítame ako:

RVK = (zisk po zdanení . 100) / vlastný kapitál

Likvidita
Ide o predpoklady podniku plniť platobné záväzky v budúcich obdobiach. Rôzne zložky podnikového majetku sú rôzne likvidné, s rozdielnou mierou obtiažnosti ich možno transformovať na peniaze.

Stabilita
Vyjadruje stav zabezpečovať požadovanú úroveň likvidity a rentability pri stále sa meniacich vonkajších aj vnútorných podmienkach podnikovej činnosti. Udržanie finančnej stability predpokladá pružnosť, schopnosť operatívne reagovať na zmeny v potrebe podnikového kapitálu a na zmeny finančných trhov. Je teda nutné odhadovať a vytvárať aj dostatočné finančné rezervy.

Metódy naplňovania finančných cieľov podniku
Aby mohol podnik napĺňať finančné ciele, musí vedenie podniku na návrh finančných manažérov zvoliť adekvátne finančné nástroje a opatrenia. Dobre vytýčené ciele nemôžu byť úspešné, ak sa nepodarí presadiť ich do každodennej činnosti podniku.

Finančná analýza
Sa zaoberá finančnou situáciou podniku. Jej úlohou je:
• charakterizovať, ako sa splnili finančné ciele podniku
• odhaliť príčiny odchýlok skutočnosti od plánovanej kvantifikácie cieľov
• posúdiť , či sa podnikom plánované finančné ciele stanovili reálne a dostatočne mobilizačne a či sa zvolili adekvátne nástroje a opatrenia na ich zabezpečenie
• charakterizovať stav finančného zdravia podniku a jeho očakávaný budúci vývoj, ako aj celkové postavenie na trhu

Finančná kontrola
Má za cieľ hodnotiť, či finančné činnosti prebiehajú v súlade s platnými normami a inými záväznými predpismi. Vykonáva ju vnútropodniková kontrola a externé revízne orgány.

Záver
Obsahom a náplňou mojej práce bolo vysvetliť fungovanie rôznych procesov a vzťahov, ktoré charakterizujú finančné hospodárstvo podniku a finančnú politiku podniku s cieľom objasniť rôzne princípy a oblasti, ktoré sa viažu na danú tému.
 
Zdroje: Podnikové hospodárstvo – Štefan Ižarik a kolektív, Podnikové financie – prof. Ing. Karol Vlachynský, Phd. a kolektív, ,
Copyright © 1999-2016 News and Media Holding, a.s. - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.